Katedra Nawigacji
Wydział Nawigacyjny, Uniwersytet Morski w Gdyni
dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG

Publikacje

Januszewski J., GNSS frequencies, signals, receiver capabilities and applications, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 54 (126), 57-62, 2018
Januszewski J., Installed base of GNSS devices and total revenue of GNSS device sales in different modes of transport, Archives of Transport System Telematics, 11, 3, 19-23, 2018
Januszewski J., Wpływ nawigacyjnych systemów satelitarnych na efektywność inteligentnych systemów transportowych, The impact of satellite navigation systems on effectiveness of intelligent transportation systems, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 74, 187-197, 2017
Januszewski J., Sources of error in satellite navigation positioning, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 11, 3, 419-423, 2017
Januszewski J., Europejski satelitarny system wspomagający EGNOS i jego serwisy, EGNOS satellite based augmentation system and its services, Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, 10, 1126-1131, 2017
Januszewski J., NAVIC I GAGAN dwa indyjskie systemy satelitarne wchodzą na światowy rynek, NAVIC and GAGAN, two indian satellite systems come into world market, Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, 10, 1237-1241, 2016
Januszewski J., Applications of global navigation satellite systems in maritime navigation, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 47 (119), 74-79, 2016
Januszewski J., Global satellite navigation systems at high latitudes, visibility and geometry, Annual of Navigation, 23, 89-102, 2016
Januszewski J., BeiDou and Galileo, two global satellite navigation systems in final phase of the construction, visibility and geometry, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 10, 3, 381-387, 2016
Januszewski J., Nowy regionalny satelitarny system wspomagający QZSS powstaje w Japonii, New regional satellite system augmentation under construction in Japan, Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, 4, 106-111, 2016
Januszewski J., Integralność nawigacyjnych systemów satelitarnych, globalnych i wspomagających, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, 5, 573-579, 2015
Januszewski J., How the Troposphere Affects Positioning Solution Using Satellite Navigation Systems, Communication in Computer and Information Science, Telematics in the Transport Environments, Activities of Transport Telematics, Nr 395, 275-283, 2013
Januszewski J., Satellite navigation systems applications, the main utilization limits for maritime users, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Nr 36 (108), 70-75, 2013
Januszewski J., Compatibility and Interoperability of Satellite Navigation Systems in Different Modes of Transport, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 95, 199-208, 2013
Januszewski J., Accuracy of the GPS Position Indicated by Different Maritime Receivers, Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. Advances in Marine Navigation, Edited by Adam Weintrit, Taylor & Francis Group, London, UK, 171-178, 2013
Januszewski J., Visibility and Geometry of Galileo Satellites Constellation, Annual of Navigation, 19/212 - part 1, 79-9, 2012
Januszewski J., Wpływ nawigacyjnych systemów satelitarnych na rozwój wszystkich gałęzi transportu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 743, Problemy Transportu i Logistyki, nr 2, 57-69, 2012
Januszewski J., Propagacja fal radiowych w naziemnych i satelitarnych systemach nawigacyjnych, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 1, 3-1, 2012
Januszewski J., How the Ionosphere Affects Positioning Solution Using Terrestrial and Satellite Navigation Systems ?, Communications in Computer and Information Science 329. Telematics in the Transport Environment. Monograph edited by J. Mikulski. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2012, 2012
Januszewski J., Nowe depesze nawigacyjne systemu satelitarnego GPS oraz budowanych systemów Galileo i QZSS, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 10, nr 1, 1624-1628, 2012
Januszewski J., Satellite navigation systems in coastal navigation, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Nr 29 (11), 45-52, 2012
Januszewski J., System EGNOS i inne satelitarne systemy wspomagające, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 11, nr 11, 1641-1648, 2012
Januszewski J., New satellite navigation systems and modernization of current systems, why and for whom ?, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Nr 32-2 (14), 58-64, 2012
Januszewski J., Satellite Navigation Systems, Data Messages, Data Transfer and Formats, Communications in Computer and Information Science, 239, 338-345, 2011
Januszewski J., A look at the Development of GNSS Capabilities Over the Next 10 Years, ed. A. Weintrit: Navigational Systems and Simulators: Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 13-18, 2011
Januszewski J., Anteny nadawcze i odbiorcze naziemnych i satelitarnych systemów nawigacyjnych, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, Nr 7, 683-688, 2011
Januszewski J., Assisted-GNSS, why, where and for whom ?, Communications in Computer and Information Science, 104, 142-151, 2010
Januszewski J., Satellite Navigation Systems in the Transport, Today and in the Future, Archives of Transport, Vol. 22, No. 2, 175-187, 2010
Januszewski J., Ustalenia wymagań i ograniczeń w zastosowaniu systemów atelitarnych (GPS/GNSS, Galileo) do określania pozycji jednostki w żegludze morsko-rzecznej w Polsce, Rozdział 5 [w:] A. Weintrit (red.), Nawigacyjno-hydrograficzne aspekty żeglugi morsko-rzecznej w Polsce, 25-222, 2010
Januszewski J., Time, its scales and part in satellite navigation systems, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Nr 20(92), 52-59, 2010
Januszewski J., Nawigacyjny system satelitarny GPS, dzisiaj i w przyszłości, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 24, 17-29, 2010
Januszewski J., Odbiorniki nawigacyjnych systemów satelitarnych, część I, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, Nr 7, 717-724, 2010
Januszewski J., Stacje segmentu naziemnego systemów satelitarnych i systemów wspomagających, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 24, 5-18, 2010
Januszewski J., Odbiorniki nawigacyjnych systemów satelitarnych, część II, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, Nr 10, 1625-1631, 2010
Januszewski J., Vertical Component of Satellites Navigation Systems, Artificial Satellites, vol.45, No.3, 129-141, 2010
Januszewski J., Systemy satelitarne w transporcie dzisiaj i w przyszłości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Transportu i Logistyki, Nr 600 (10), 75-86, 2010
Januszewski J., Charakterystyka sygnałów satelitarnych i radionawigacyjnych dziś oraz w przyszłości, Technika Transportu Szynowego, nr 1–2, 66–69 i 81, 2009
Januszewski J., Czas i jego skale w nawigacyjnych systemach satelitarnych, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 12, 215–221, 2009
Januszewski J., Visibility and geometry of GLONASS constellation, Artificial Satellites, vol. 44, no 2, 53–65, 2009
Januszewski J., Time and Satellite Navigation Systems, Proceedings of XIII International Scientific and Technical Conference on Marine Traffic Engineering, Maritime University of Szczecin, 92-98, 2009
Januszewski J., Satellite and terrestrial radionavigation systems on european inland waterways, monografia Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, redakcja: Adam Weintrit, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, Boca Raton – London - New York - Leiden, 373–382, 2009
Januszewski J., Wpływ nawigacyjnych systemów satelitarnych na bezpieczeństwo transportu, Logistyka, nr 3, CD-ROM, 2009
Januszewski J., Systemy satelitarne dzisiaj i w przyszłości, konferencja Euro–Trans 2009, Uniwersytet Szczeciński, Szkoła Główna Handlowa, 2009
Januszewski J., Satellite navigation systems integrity today and in the future, monografia Advances in Transport Systems Telematics, redakcja: Jerzy Mikulski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 123–132, 2009
Januszewski J., Naziemne i satelitarne systemy radionawigacyjne, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 1, 11–15, 2009
Januszewski J., GPS w Internecie. Wiarygodność informacji dostępnej w sieci o systemie GPS, Drogi lądowe, powietrzne i wodne, nr 2, 6-69, 2009
Januszewski J., Depesza nawigacyjna systemów satelitarnych obecnie i w przyszłości, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 10, 1938–1943, 2009
Januszewski J., The comparative analysis of satellite navigation systems receivers and theirs performance parameters, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, nr 175A, 115-122, 2008
Januszewski J., Król A., Comparison of Availability and Accuracy of Eurofix and DGPS, European Navigation Conference ENC-GNSS, Toulouse, 2008, 2008
Januszewski J., The Reliability of teh Accesible Information in the Internet about the GPS system, monografia Computer Systems Aided Science and Engineering Work in Transport, Mechanics and Electrical Engineering, redakcja: Elżbieta Szychta, Kazimierz Pulaski Technical University of Radom, Radom, nr 122, 23-28, 2008
Januszewski J., Charakterystyka sygnałów nawigacyjnych systemów satelitarnych dziś oraz w przyszłości, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 7, 871-877, 2008
Januszewski J., Nawigacyjne systemy satelitarne, stan dzisiejszy i perspektywy, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 21, 54-68, 2008
Januszewski J., Problemy eksploatacyjne nawigacyjnych systemów satelitarnych, ich kompatybilność i międzyoperacyjność, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 22, 27-36, 2008
Januszewski J., Nawigacyjne systemy satelitarne na drogach wodnych, Drogi lądowe, powietrzne i wodne, nr 8, 64-75, 2008
Januszewski J., Satellite and Radionavigation systems signals chracteristics, today and in the future, monografia Advances in Transport Systems Telematics, redakcja: Jerzy Mikulski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 125-133, 2008
Januszewski J., Nawigacyjne systemy satelitarne na drogach wodnych Europy, Drogi lądowe, powietrzne i wodne, nr 9, 87-99, 2008
Januszewski J., Compatibility and Interoperability of Satellite Navigation Systems, Today and in the Future, monografia Computer Systems Aided Science and Engineering Work in Transport, Mechanics and Electrical Engineering, redakcja: Elżbieta Szychta, Kazimierz Pulaski Technical University of Radom, Radom, nr 121, 15-114, 2008
Januszewski J., GLONASS Visibility and Position Accuracy, Today and in the Future, GNSS’2007, European Navigation Conference – Global Navigation Satellite System ENC, Geneve, Austria, 2007
Januszewski J., The Various Types of Augmentations to Satellite Navigation Systems, MTE, 12th International Scientific —Technical Conference Marine Traffic Engineering, Świnoujście, Polska, 2007
Januszewski J., Modernization of Satellite Navigation Systems and Theirs New Maritime Applications, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
Januszewski J., Messages transfer and data formats in satellite navigation systems, TST, Transport Systems Telematics, Organizator: Wydział Transportu, Politechnika Śląska, Polska Akademia Nauk, Komitet Transportu, Katowice - Ustroń, Polska, 2007
Januszewski J., Visibility and Geometry of Combined Constellations GPS and Galileo, ION, Institute of Navigation, National Technical Meeting, San Diego, USA, 2007
Januszewski J., Extensive modernization of satellite navigation systems and new technical development, TST, VI Międzynarodowa Konferencja, Organizator: Zespół Automatyki w Transporcie, Katedra Transportu Szynowego, Wydział Transportu, Politechnika Śląska, Polską Akademię Nauk, Komitet Transportu, Katowice-Ustroń, Polska, 2006
Januszewski J., Geometry of Combined Constellations GPS and Galileo, European Navigation Conference, Manchester, UK, 2006
Januszewski J., GLONASS Status and Accuracy, Today and in the Future, XVth International Scientific and Technical Conference, The Role of Navigation Support of Human Activity on the Sea, Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, Polska, 2006
Januszewski J., Satellite Navigation Systems, Today and in the Future, TransComp, X Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Komitet Transportu, Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2006
Januszewski J., Telematics applications of satellite navigations systems in restricted areas, TST, Transport System Telematics, Katowice-Ustroń, Polska, 2005
Januszewski J., GPS Vertical Accuracy for Different Constellations, XI Konferencja Naukowo Techniczna Inżynieria Ruchu Morskiego, Organizator: Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie, Świnoujście, Polska, 2005
Januszewski J., Vertical Accuracy in Satellite Navigation Systems, GNSS, European Navigation Conferance ENC, Monachium, Germany, 2005
Januszewski J., Loran C system, today and in the future, Sympozjum, VI Międzynarodowe Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2005
Januszewski J., Geometry and Visibility of Satellite Navigation Systems in Restricted Areas, Insitute of Navigation National Technical Meeting, San Diego, USA, 2005
Januszewski J., Problemy eksploatacyjne odbiorników przenośnych nawigacyjnego systemu satelitarnego GPS, TransComp, IX Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Komitet Transportu, Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2005
Januszewski J., Wykorzystanie nawigacyjnych systemów satelitarnych w akwenach ograniczonych, TransComp, VIII Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2004
Januszewski J., Terrestrial and satellite navigation systems, today and in the future, XIVth International Scientific and Technical Conference, The Part of Navigation in Support of Human Activity on The Sea, Organizator: Institute of Navigation and Hydrography, University of Gdynia, Gdynia, Polska, 2004
Januszewski J., Terrestrial and satellite radionavigation systems in marine area, European Navigation Conference GNSS 2004, Rotterdam, the Netherlands, 2004
Januszewski J., System GPS, stan obecny i perspektywy rozwoju, Sympozjum Problemy Eksploatacyjne Systemu GPS, Organizator: Katedrę Nawigacji Technicznej Akademii Morskiej, Gdynia, Polska, 2004
Januszewski J., Satellite navigation systems in the new advanced telematics applications, TST, Transport Systems Telematics, Katowice-Ustroń, Polska, 2004
Januszewski J., Problemy eksploatacyjne nawigacyjnych systemów satelitarnych w transporcie miejskim, Trancomp, Organizator: Politechnika Radomska, Zakopane, Polska, 2003
Januszewski J., Position Accuracy of Satellite Navigation Systems in Restricted Area, AIAA, 20th International Communications Satellite Systems Conference, Jokohama, Japan, 2003
Januszewski J., GPS and other satellite navigation systems in urban transport, CESURA'03, International Conference on Clean, Efficient & Safe Urban Transport, Organizator: Politechnika Gdańska, Gdańsk/Jurata, Polska, 2003
Januszewski J., Nawigacyjne systemy satelitarne na progu trzeciego tysiąclecia, V Konferencja Zastosowania satelitarnych systemów lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO, Poznań, Polska, 2003
Januszewski J., Geometry and Visibility of Satellite Navigation Systems in Restricted Area, The European Navigation Conference GNSS 2003, Graz, Austria, 2003